Pierwszy obraz

Skorzystaj z platformy konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Informacje o projekcie

Projekt "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Nr projektu POWR.04.01.00-00-ROF1/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie. Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w Województwie Podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych gmin tworzących ROF. Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF (strategia) uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. Celem Strategii jest stworzenie wspólnej wizji rozwoju przestrzeni dla gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF). Ta wizja, która odnosi się zarówno do aspektów przestrzennych, jak i instytucjonalnych, ma wesprzeć samorządy w planowaniu i wdrażaniu bardziej zrównoważonego modelu rozwoju przestrzennego aglomeracji. Z kolei większe zrównoważenie przyczyni się do dalszego podnoszenia konkurencyjności ROF, jako miejsca do mieszkania oraz inwestycji.

Informacje o platformie

Jednym z elementów projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej, służącej społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych (SP ROF, MPZP, SUIKZP), która pozwoli na zmniejszenie czasu na uzyskanie informacji przez mieszkańców, zachęci obywateli do uczestnictwa w aktywnym rozwoju ich społeczności oraz umożliwi wymianę informacji i zasobów z zakresu gospodarki przestrzennej pomiędzy uczestnikami projektu. Możliwość interaktywnej pracy JST na wspólnej platformie pozwoli na kompleksowe zbieranie i wymianę informacji oraz danych specjalistycznych, włączenie społeczeństwa w proces planowania przestrzennego w tym lokalnych interesariuszy i dla lokalnych interesariuszy oraz przede wszystkim mieszkańców. Narzędzie pozwoli również na szybką interwencję i reakcję gmin w zakresie zgłaszanych potrzeb czy bezpośrednio uwag do dokumentów planistycznych w procesie partycypacji. W konsekwencji wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej w ramach projektu zostanie stworzona infrastruktura organizacyjno-techniczna zapewniająca koordynację planowania przestrzennego na obszarze ROF oraz zapewni udział społeczeństwa w zakresie spraw dotyczących gospodarki przestrzennej. Innowacyjność narzędzia będzie polegała na zintegrowanym podejściu do planowania przestrzennego oraz partycypacji społecznej poprzez skonsolidowanie potrzeb w skali całego obszaru funkcjonalnego z założeniem ścisłej współpracy i porozumienia tworzących go gmin.
TOP