Aktualności

Logo Gminy Chmielnik

20.09.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chmielnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/239/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chmielnik, w dniu 21 września 2023 r. Gmina Chmielnik zawiadomiła o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.09.2023 r. do 31.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik http://bip.chmielnik.pl/ oraz na platformie konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego https://sip.rof.org.pl/partycypacja/gmina_chmielnik_powiat_rzeszowski. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, sala posiedzeń. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 15 listopada 2023 r.


Herb Gminy Krasne

14.09.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne w miejscowości Krasne, gmina Krasne

Na podstawie art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w dniach od 11 września 2023 roku do 2 października 2023 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne w miejscowości Krasne, gmina Krasne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 19 września 2023 roku o godzinie 15,00 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, dotyczącymi przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne w tym handlu i gastronomi oraz rozwiązania komunikacyjne o charakterze znaczącym dla obszaru opracowania planu, a także dla terenów sąsiednich. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 16 października 2023 roku.


Czytaj więcej
Herb Gminy Łańcut

22.08.2023

Wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina

W dniu 23.08.2023 r. Gmina Łańcut zawiadomiła o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 31 sierpnia 2023 r. do 21 września 2023 r. projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na obszarze objętym planem zlokalizowany jest stadion sportowy, który wraz z terenami sąsiednimi, wykorzystywany jest do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Celem opracowania planu miejscowego jest stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych. W planie ustalone zostaną parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terenu stanowiącego inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.


Czytaj więcej
TOP